-->

Vad ska en stämningsansökan innehålla?

En stämningsansökan måste innehålla vissa delar för att vara giltig. Läs om det viktigaste här.
Lagbok nya Las 2022

Domstolen kontrollerar om ansökan är komplett. Det ska framgå vad du vill att domstolen ska ta ställning till, bakgrunden till detta och den bevisning du har. Saknas något förelägger domstolen dig som har ansökt att komplettera med det som saknas. Om du inte kompletterar, eller om du inte betalar ansökningsavgiften inom en viss tid, avvisar domstolen din stämningsansökan. Då prövas inte målet.

 1. Domstolens behörighet (forum)
  Stämningsansökan ska ange information om forum; vilken domstol målet ska föras inför.
 2. Parterna
  Stämningsansökan ska innehålla uppgifter om alla inblandade parter i målet, inklusive käranden (den som inleder målet) och svaranden (den som svarar på ansökan). Deras fullständiga namn och kontaktuppgifter ska anges.
 3. Yrkanden
  Hur du vill att domstolen ska döma. Om du begär ersättning för rättegångskostnader så ska det uppges och vilket belopp. Du behöver precisera vad kostnaderna avser. Observera att om tvisten rör värden på högst ett halvt prisbasbelopp (s.k. förenklade tvistemål, FT-mål) är möjligheten till ersättning begränsad.
 4. Rättslig grund
  Stämningsansökan ska tydligt ange den rättsliga grunden för tvisten. Detta innebär att det bör stå vilken lag, förordning eller rättslig princip som yrkandet grundar sig på.
 5. Omständigheter/bakgrund
  Beskriv vad som ligger bakom tvisten och i vilken del ni är oeniga. 
 6. Bevis
  Även om alla detaljerade bevis inte behöver inkluderas i stämningsansökan bör du ange vilka bevis som kommer att presenteras under rättegången.
 7. Signatur och datum
  Stämningsansökan ska undertecknas av käranden eller dens ombud (fullmakt behöver då bifogas). Datumet för undertecknande ska anges.

Behöver du juridisk rådgivning?

Kontakta oss direkt!