-->

Hur går en domstolsprocess egentligen till?

En steg-för-steg guide genom stämningsansökan, motpartens svar, muntlig förberedelse, huvudförhandling, och slutligen domens avkunnande.
Norra Djurgårdsstadens juridikbyrå

Domstolen kontrollerar om ansökan är komplett. Det ska framgå vad du vill att domstolen ska ta ställning till, bakgrunden till detta och den bevisning du har. Saknas något förelägger domstolen dig som har ansökt att komplettera med det som saknas. Om du inte kompletterar, eller om du inte betalar ansökningsavgiften inom en viss tid, avvisar domstolen din stämningsansökan. Då prövas inte målet.

Tingsrätten utfärdar en stämning och skickar den till din motpart i målet, även kallad svarande. Stämningen måste delges. Det innebär att domstolen behöver få bekräftat att den som stäms verkligen har tagit emot stämningen. Antingen kan personen själv bekräfta eller så kan domstolen använda sig av andra metoder, till exempel en stämningsman.

När motparten har tagit emot stämningen har hen viss tid på sig att svara. I svaret ska stå om motparten går med på eller motsätter sig det som begärs i stämningsansökan. Om motparten går med på det som begärs kan det vara möjligt för domstolen att döma i målet redan i detta skede. Om motparten motsätter sig, alltså bestrider ditt krav, måste det i svaret framgå varför. Motparten ska också ange vilken bevisning som hen vill åberopa. Då går målet vidare och ska förberedas.

Om motparten inte svarar på stämningen i tid kan domstolen utfärda tredskodom. En tredskodom innebär att den part som inte svarar i tid automatiskt förlorar målet.

Förberedelsen inleds med skriftlig handläggning. Parterna får då svara på varandras påståenden. Domstolen kallar därefter ofta till en muntlig förberedelse. En muntlig förberedelse, ibland benämnt som sammanträde, är ett inledande möte i domstolen som används för att förbereda ett mål inom en process, såsom en rättegång eller en huvudförhandling. Syftet med en muntlig förberedelse är att underlätta och organisera målets handläggning genom att identifiera tvistefrågor, fastställa vilka bevis som kommer att presenteras och planera hur rättegången ska genomföras.

Muntlig förberedelse är en viktig del av rättsprocessen eftersom den hjälper till att organisera och effektivisera rättegången. Den ger också parterna möjlighet att förstå varandras argument och bevis i förväg och kan i många fall leda till en förlikning som undviker en rättegång.

Behöver du juridisk rådgivning?

Kontakta oss direkt!

En huvudförhandling är en central del av rättsprocessen. Det är det skede av rättegången där parterna presenterar sina argument och bevis för en domstol för att få ett beslut i målet. Under huvudförhandlingen i tingsrätten består rätten av en eller tre domare. Huvudförhandlingen är en möjlighet för parterna att framföra sina ståndpunkter och visa upp de bevis som stöder deras påståenden.

Huvudförhandlingen är vanligtvis det mest synliga och avgörande skedet i rättsprocessen och innebär att parterna har möjlighet att övertyga domstolen om sina ståndpunkter och bevis. Domstolens dom, som meddelas efter huvudförhandlingen, är det som avgör utfallet av målet.

När huvudförhandlingen är klar kan domstolen ibland muntligen avkunna domen på plats. När domen meddelats skickas den till parterna eller deras ombud.

Om domen meddelats muntligen direkt efter huvudförhandlingen, skickas den ut i skrift inom en vecka. Om den däremot meddelas vid ett senare tillfälle skickas den också ut vid detta tillfälle.

Domar i tvistemål kan som utgångspunkt överklagas inom tre veckor.