Uppsägning av personliga skäl

Vid uppsägning av personliga skäl krävs att arbetstagaren i tillräckligt hög grad åsidosatt sina förpliktelser gentemot dig som arbetsgivare.
Uppsägning av personliga skäl

Uppsägning av personliga skäl

Uppsägning av arbetstagare som grundas på förhållanden som rör den anställde personligen kallas för uppsägning av personliga skäl. Till skillnad från uppsägning på grund av arbetsbrist kräver detta att arbetstagaren i tillräckligt hög grad åsidosatt sina förpliktelser gentemot dig som arbetsgivare.

Innan en uppsägning ska du arbetsgivare ha informerat arbetstagaren om att deras beteende varit olämpligt och riskerar att äventyra dennes anställning. Om beteendet inte helt uppenbart varit i strid mot väsentliga förpliktelser enligt anställningsavtalet. Vidare måste du i normalfallet överväga om stödåtgärder, omplacering eller någon annan mindre ingripande åtgärd än uppsägning skulle kunna lösa de uppkomna problemen. Samtal, varningar och andra utförda stödåtgärder är bra att dokumentera i skrift.

Sjukdom eller annan funktionsnedsättning kan vara en giltig ursäkt för en sämre arbetsprestation än normalt. Även hög ålder bedöms på i stort sätt samma sätt som sjukdom. När det gäller uppsägning, till följd av sjukdom, så får en sådan åtgärd endast vidtas i undantagsfall. Dessa undantagsfall utgörs av tre typfall:

 • När nedsättningen av arbetsförmågan medför att arbetstagaren inte längre kan utföra arbete av någon betydelse för arbetsgivaren.
 • När arbetstagaren utan godtagbara skäl vägrar medverka till en rehabiliteringsplan.
 • När sjukdomen, oftast av psykisk natur, orsakar ett sådant beteende som inte kan tolereras på en arbetsplats eller när den sjuka arbetstagaren annars gör sig skyldig till sådant beteende.

Sammanfattningsvis beror bedömningen av om sakliga skäl vid uppsägning förelegat till stor grad på omständigheterna i det enskilda fallet.

Exempel på personliga skäl

 • Ogiltig frånvaro
 • Samarbetssvårigheter
 • Illojalitet
 • Bristande arbetsprestationer
 • Brottsligt agerande
 • Ordervägran
 • Brott mot säkerhetsföreskrifter eller ordningsregler
 • Annan misskötsel

Varsel vid uppsägning på grund av personliga skäl

En arbetstagare som sägs upp på grund av personliga skäl ska underrättas i förväg två veckor innan uppsägning. Om arbetstagaren är medlem i ett fackförbund ska även de varslas.

Om en överläggning begärs av arbetstagarsidan ska detta äga rum innan uppsägningen verkställs

Uppsägningsbesked

Vid en uppsägning ska du lämna ett skriftligt uppsägningsbesked till arbetstagaren. Som huvudregel ska du överlämna detta personligen.

Uppsägningsbeskedet anger vad den uppsagda ska iaktta om hen vill göra gällande att uppsägningen är ogiltig, eller vill yrka skadestånd. Det ska också anges om arbetstagaren har företrädesrätt till återanställning. Om den anställde begär det ska du som arbetsgivare skriftligen uppge skälen för uppsägningen.