Avskeda anställd

Ett avskedande innebär, till skillnad från en uppsägning, att en arbetstagare omedelbart skiljs från sin anställning.
Avskeda anställd

Att avskeda en anställd 

Ett avskedande innebär, till skillnad från en uppsägning, att en arbetstagare omedelbart skiljs från sin anställning. 

Arbetstagaren har därmed ingen rätt att behålla sin lön och andra förmåner under uppsägningstiden. Arbetstagaren har heller ingen rätt att omplaceras till en annan ledig tjänst inom verksamheten. 

Ett felaktigt avskedande av en anställd kan medföra att betydande skadeståndskrav kan komma att riktas mot dig som arbetsgivare.

Det är därför viktigt att du är medveten om vilka krav som lagen ställer för att laga grund för avsked ska anses föreligga. 

Laga grund för avsked

Avskedande får enbart ske om en arbetstagare grovt har åsidosatt sina åligganden mot dig som arbetsgivare. 

Detta är en hög tröskel. Det ska röra sig om sådant avsiktligt eller grovt vårdslöst agerande som inte rimligen ska behöva tålas i något rättsförhållande. 

Det kan exempelvis röra sig om illojal konkurrens, annat allvarligt illojalt agerande, uppsåtliga brott riktade mot dig eller mot den anställdas kollegor, brott på fritiden som allvarligt rubbar förtroendet er emellan eller andra särskilt flagranta fall av misskötsamhet.

Arbetsgivarens skyldigheter vid ett avskedande