Anställningsavtal

Det finns många anställningsformer och olika klausuler att hålla koll på när du som arbetsgivare rekryterar.
Avtalsrätt jurist

Tillsvidareanställning

Om inget annat avtalats är huvudregeln enligt LAS att en anställning gäller tills vidare. Med andra ord existerar inget slutdatum för anställningen.

En tillsvidareanställning kan sägas upp men kräver att parterna iakttar en uppsägningstid som framgår av LAS, av gällande kollektivavtal eller av anställningsavtalet. Vid uppsägning av en tillsvidareanställning krävs sakliga skäl.

Tidsbegränsade anställningar

Det är enligt LAS tillåtet att avtala om fyra olika former av tidsbegränsade anställningar i ett anställningsavtal: provanställning, särskild visstidsanställning, vikariat samt säsongsarbete.

Olika typer av tidsbegränsade anställningar

Arbetstagarens lojalitetsplikt

Alla arbetstagare har en skyldighet att vara lojal gentemot sin arbetsgivare, så kallas lojalitetsplikt. Det innebär i generella drag att arbetstagaren inte får agera på ett sätt som riskerar att skada dig och din verksamhet.

Inom lojalitetsplikten ingår bland annat en upplysningsplikt, ett ansvar att vårda anförtrodda medel och gods, en skyldighet att inte begå brott i anknytning till arbetet och en skyldighet att inte bedriva konkurrerande verksamhet under anställningstiden, eller sprida uppgifter som kan skada företaget.

Trots att en lojalitetsplikt följer redan av anställningsavtalet i sig, kan det ibland vara en god idé att precisera villkoren i anställningsavtalet för att tydliggöra vad som gäller just inom din verksamhet

Konkurrensklausul

Arbetstagare får inte bedriva verksamhet som konkurrerar med arbetsgivarens.

Skyldighet att inte bedriva konkurrerande verksamhet gäller normalt enbart under anställningen och fram till uppsägningstidens utgång. Efter denna tidpunkt är arbetstagaren fri att bedriva konkurrerande verksamhet.

Denna frihet kan begränsas genom en konkurrensklausul, vilken vanligen är sanktionerad med vite. Men alla konkurrensklausuler är inte rättsligt godtagbara, vilket prövas av domstol om en tvist uppstår mellan parterna. Domstolen gör då en bedömning av klausulens förenlighet med god sed på arbetsmarknaden samt dess skälighet.

Bland annat beaktas om klausulen har ett berättigat syfte, i vilken grad den begränsar arbetstagarens möjligheter att verka inom sitt yrke, om förhandling om klausulen har ägt rum, samt om arbetstagaren har rätt till en kompensation eller inte.

Innehållet i ett anställningsavtal

Ett anställningsavtal bör minst innehålla dessa uppgifter:
 • Företags och personuppgifter
 • Tillträdesdag
 • Arbetsplats
 • Yrkesbenämning eller arbetsuppgifter
 • Anställningsform
 • Uppsägningstid eller slutdag
 • Eventuell prövotid
 • Lön och andra förmåner
 • Löneperioder och utbetalningar
 • Arbetstid
 • Villkor för semester
 • Arbetsgivarens eventuella kollektivavtal
 • Försäkringar

Behöver du hjälp med anställningsavtal?

Kontakta oss direkt!

Avtalad tystnadsplikt och sekretessklausul

I verksamheter där känsliga uppgifter behandlas kan det vara bra att i anställningsavtalet uttryckligen precisera hur långt en arbetstagares tystnadsplikt sträcker sig.

Dessutom krävs uttrycklig avtalsreglering i form av till exempel en sekretessklausul. Detta för att en arbetstagares skyldighet att iaktta tystnadsplikt ska fortsätta även efter det att anställningen har upphört.

För att den ska godkännas i en domstolsprövning får klausulen inte vara oskälig eller strida mot god sed på arbetsmarknaden,

Muntligt avtal om anställning

Ett anställningsavtal kan vara bindande även om det är helt muntligt. Det finns dock bestämmelser i LAS som innebär att vissa uppgifter om anställningen måste ges till arbetstagaren skriftligen.

Ett muntligt avtal ökar risken för att tvist kan komma att uppstå om avtalsvillkoren. En sådan tvist kan bli särskilt problematisk för dig som arbetsgivare. Detta eftersom en anställning juridiskt sett antas vara en tillsvidareanställning på heltid, om inte annat anges.

Vi rekommenderar därför dig att alltid använda dig av skriftliga anställningsavtal.

Vad innebär kollektivavtal?

Ett gällande kollektivavtal kan i hög grad begränsa dina möjligheter att avtala om individuella villkor i anställningsavtal.

Därför är det mycket viktigt att vara medveten om vilka kollektivavtal du är bunden av, samt vilka deras tillämpningsområden är, innan du tar fram och skriver under ett anställningsavtal.

Du kan vara bunden av kollektivavtal antingen i egenskap av att själv vara kollektivavtalspart, eller genom av att vara medlem i en arbetstagarorganisation som är bunden av kollektivavtal.