Familjerätt handlar om rättigheter och skyldigheter inom familjen, såsom äktenskap, arv, samboende och förhållandet mellan föräldrar och barn. Det är ett område där juridiken ofta är viktig, inte bara för att lösa tvister utan ofta även för att undvika dem. Våra jurister hjälper dig gärna i familjerättsliga frågor som rör vårdnad, boende, umgänge, underhåll och annat viktigt.

Vårdnad

Vårdnaden om ett barn handlar om vem som har rätt att fatta vissa beslut i ett barns liv. Det handlar om frågor om pass, skolval, sjukvård och liknande.

Som vårdnadshavare har du även rätt att ta del av information om barnet från exempelvis skola, förskola, sjukvård och andra aktörer. Ibland är det inte bra för ett barn att föräldrarna har ett gemensamt vårdnadsansvar. Detta kan bero på allvarliga samarbetssvårigheter och att den ena vårdnadshavaren kan anses olämplig.

Om föräldrarnas samarbete är så pass bristfälligt att föräldrarna inte kan fatta beslut i vårdnadsfrågorna kan en domstol besluta om ensam vårdnad till en av föräldrarna. 

Behöver du en jurist gällande vårdnad av barn?

Boende

Barnets boende är den plats där barnet i huvudsak bor. Detta är alltså inte samma sak som vårdnaden om ett barn. Ett barn, om vilket föräldrarna har gemensam vårdnad, kan bo växelvis hos dem eller mer hos den ena och umgås med den andra föräldern under särskilt bestämda perioder.

Hur barnets boende ska se ut beror helt på det enskilda barnets situation och kan se olika ut från familj till familj. Det påverkas även av hur föräldrarnas boendesituation ser ut och deras möjlighet och förmåga att samarbeta.

Har du frågor om ditt barns boende?

Behöver du juridisk rådgivning?

Kontakta oss direkt!

Umgänge

Umgänge handlar i huvudsak om barnets tid med vardera förälder. Detta är alltså inte samma sak som vårdnaden om ett barn. Ett barn, om vilket föräldrarna har gemensam vårdnad, kan bo växelvis hos dem eller mer hos den ena och umgås med den andra föräldern på särskilt bestämda perioder.

Hur umgänget ska se ut beror helt på det enskilda barnets situation och kan se olika ut från familj till familj. Det påverkas även av hur föräldrarnas boendesituation ser ut och deras möjlighet att samarbeta.

Vill du veta mer om umgänge och barnens tid med föräldrar?

Familjerätt händer

Underhåll

Reglerna om underhållsbidrag och föräldrarnas underhållsskyldighet finns i föräldrabalken. Där framgår det att föräldrar har ett gemensamt ekonomiskt ansvar för barnet. Om barnet bor lika mycket hos båda föräldrarna delar föräldrarna normalt på kostnaderna då respektive förälder tar ansvar under dennes boendevecka. Om barnet bor med en av föräldrarna är den andra föräldern som huvudregel skyldig att utge underhållsbidrag.

Normalt betalas underhållsbidraget ut till boendeföräldern en gång per månad och ska gå till barnets behov och omkostnader. Underhållsbidragets storlek beror på det enskilda barnets behov samt föräldrarnas ekonomiska situation.

Juridisk hjälp gällande underhåll?


Våra andra expertområden