Ekonomisk familjerätt

Ekonomisk familjerätt är ett paraplybegrepp för ekonomiska frågor och tvister inom familjen. Ekonomisk familjerätt består till största delen av bodelning, samboavtal, äktenskapsförord, arv och testamente. Det är ett område där juridiken ofta är viktig, inte bara för att lösa tvister utan ofta även för att undvika dem. Våra jurister hjälper dig gärna i frågor som rör ekonomisk familjerätt.

Genom att ha kunskap om dessa olika juridiska begrepp och dokument kan man säkerställa en smidigare hantering av sina ekonomiska frågor i samband med äktenskap, samboförhållanden och arv. Det är alltid rekommenderat att konsultera en jurist eller advokat för att få rätt vägledning och råd när det gäller bodelning, samboavtal, äktenskapsförord, arv och testamente, för att få korrekt information och anpassade lösningar baserat på just din individuella situation.

Dessa juridiska dokument kan ha långsiktiga konsekvenser och det är viktigt att säkerställa att de upprättas korrekt och i enlighet med lagstiftning.

Skilsmässa

Bodelning

Bodelning är en viktig process som påkallas vid skilsmässa eller separation, där ägodelar och tillgångar delas upp mellan parterna. Det kan vara allt från fastigheter och fordon till gemensamma bankkonton och föremål av ekonomiskt eller emotionellt värde. Syftet med bodelning är att säkerställa en juridiskt korrekt och rättvis fördelning av tillgångarna mellan parterna.

Det kan vara en komplex och känslig process varför det är viktigt att ha hjälp av ett juridiskt skolat ombud.

Behöver du ett ombud i en bodelning?

Samboavtal

Samboavtal är ett avtal som kan upprättas när par ska bli sambos, för att reglera deras ekonomiska förhållanden vid en eventuell separation eller dödsfall. Det används ofta för att skydda varje parts rättigheter och ansvar när det gäller gemensam egendom, bostad och och andra ekonomiska aspekter.

Genom att upprätta ett samboavtal kan du skydda dina intressen och undvika oönskade konsekvenser vid en eventuell separation.

Vi hjälper dig att upprätta ett samboavtal

Behöver du juridisk rådgivning?

Kontakta oss direkt!

Äktenskapsförord

Äktenskapsförord är ett juridiskt dokument som används för att reglera äganderätten till egendom.

Ett äktenskapsförord är ett avtal som ingås mellan makar innan eller under äktenskapet för att reglera hur tillgångar ska fördelas vid en eventuell separation eller skilsmässa. Det kan användas för att skydda enskild egendom från att ingå i en eventuell framtida bodelning vid skilsmässa eller separation.

Genom att upprätta ett äktenskapsförord kan parterna själva bestämma över sin ekonomi och undvika utdragna (och kostsamma!) konflikter i framtiden.

Behöver du hjälp med att upprätta ett äktenskapsförord?

Arv

Arv är ett annat viktigt begrepp inom juridiken som handlar om överföring av egendom och tillgångar från en person till en annan efter döden. Arvskifte är den process där arvet fördelas mellan arvingarna enligt lag eller testamente.

I vissa fall kan det uppstå tvister i samband med ett arvskifte. Klander innebär att någon ifrågasätter giltigheten eller rättvisan i fördelningen av arvet. Det kan finnas olika skäl till varför någon väljer att klandra ett arvskifte, exempelvis om det finns misstankar om oegentligheter, oklarheter i testamentet eller om någon anser sig ha blivit orättvist behandlad.

Det är viktigt att söka juridisk rådgivning om man befinner sig i en situation där man överväger att klandra ett arvskifte. En erfaren jurist kan ge vägledning och hjälp genom den komplexa processen för att säkerställa ens rättigheter och intressen vid fördelningen av arvet.

Behöver du stöd vid arvskifte?

Testamente

Ett testamente är ett juridiskt dokument som används för att fördela tillgångar efter en persons bortgång. Det är ett viktigt verktyg för att säkerställa att ens tillgångar går till önskade mottagare och att ens sista vilja respekteras. Tillgångar kan inkludera egendom, pengar, investeringar och andra ägodelar som personen äger vid sin död.

Att skapa ett testamente kan ge trygghet och säkerhet för både den personen som upprättar det och deras nära och kära. Detta kan vara särskilt viktigt om det finns specifika önskemål eller om man vill undvika eventuella tvister bland familjemedlemmar eller andra arvingar. Det rekommenderas att söka juridisk rådgivning vid upprättandet av ett testamente för att säkerställa dess giltighet och överensstämmelse med gällande lagar och regler.

Om en arvinge vill förklara ett testamente ogiltigt kan den väcka en så kallad klandertalan. Vi kan bistå som ombud även i den processen.

Vi hjälper dig med upprättande av ditt testamente


Våra andra expertområden