Avtalsrätt är ett komplicerat område där juridisk expertis alltid behövs. Våra jurister hjälper dig gärna med att både granska och upprätta avtal..

Köprätt och köpeavtal

Vi hjälper dig gärna med att granska och upprätta avtal för köp av egendom och tjänster.

Köprätt är det rättsområde som handlar om de juridiska frågor som är aktuella vid ett köp, i första hand köp av egendom och köp av tjänster.

Köp av egendom i sin tur delas upp i köp av lös egendom och köp av fast egendom. Köp av lös egendom kan exempelvis gälla köp av bil, båt eller varför inte en fin byrå, medan köp av fast egendom emellertid omfattas av fastighetsrätten.

Vilken lagstiftning som är tillämplig beror på vilka parter som ingår köpeavtalet. Om den ena parten är konsument och den andra parten är näringsidkare är konsumentköplagen tillämplig, i övriga fall gäller köplagen.

Frågor om köprätt och köpeavtal?

Äktenskapsförord

Se till att skydda dina tillgångar vid äktenskap 

Ett äktenskapsförord är ett avtal om vad som ska vara enskild egendom i ett äktenskap. Det kan skrivas när som helst under ett äktenskap eller inför det. Huvudregeln är att all egendom inom ett äktenskap utgör gemensam egendom, så kallat giftorättsgods.

Till skillnad från giftorättsgods så ska enskild egendom undantas vid en bodelning. Det innebär att den make som har enskild egendom inte behöver dela denna med den andra maken.

Däremot behöver den enskilda egendomen hållas åtskild från giftorättsgodset, på så sätt att den inte blandas. Om den enskilda egendomen blandas på ett sånt sätt att det är svårt att särskilja den från giftorättsgodset så förlorar den sitt skydd från bodelning. Den ska då ingå i bodelningen på samma sätt som giftorättsgodset.

I enlighet med jämkningsreglerna i Äktenskapsbalken kan dock jämkning bli aktuellt vid kortvariga äktenskap (max 5 år). I likhet som för enskild egendom får man då behålla mer egendom.

Vill du ha hjälp med äktenskapsförord?

Behöver du juridisk rådgivning?

Kontakta oss direkt!

Samboavtal

Hjälp med att upprätta samboavtal 

Enligt sambolagen ska all samboegendom delas lika när sambor separerar. Samboegendom är bostad och bohag som samborna införskaffat för gemensamt bruk, oavsett vem som har betalat för det.

För att ändra hur viss samboegendom ska fördelas vid en separation så måste ni upprätta ett samboavtal. Annars kan det bli så att din ex-sambo får rätt till halva bostadens värde, även om det är du som ensam stått för alla kostnader.

Vill du veta mer om samboavtal?

Gåvobrev

Skydda dina gåvor

Ett gåvobrev är ett dokument som upprättas i syfte att bevisa att en gåva har skett. Vidare brukar gåvobrev också reglera villkoren för gåvan om sådana finns.

Ett välformulerat gåvobrev kan förebygga eventuella oklarheter och förhindra konflikter i framtiden. Ta alltid hjälp av en jurist när du skriver ett gåvobrev, då vet du att det skrivits rätt och att gåvan blir giltig.

Behöver du upprätta ett gåvobrev?

Testamente

Säkra din familjs framtid

Ett testamente är en skriftlig handling som möjliggör för en testator (det juridiska begreppet för den som upprättat ett testamente) att bestämma vad som ska hända med dennes ägodelar efter döden. 

Om det finns en önskan att de arvsregler som finns i ärvdabalken inte ska följas är ett testamente absolut nödvändigt. 

Läs mer om testamenten och dödsbon.

Önskar du hjälp med testamente?


Våra andra expertområden