Avtalsrätt

Avtalsrätt är en gren inom juridiken som behandlar de regler, principer och rättigheter som styr avtal mellan parter. Det omfattar allt från hur avtal bildas till hur de tolkas och upplöses. Avtalsrätt är ett komplicerat område där juridisk expertis alltid behövs. Våra jurister hjälper dig i processen.

Köprätt och köpeavtal

Vi hjälper dig med att granska och upprätta avtal för köp av egendom och tjänster.

Köprätt är den delen av juridiken som reglerar köp och försäljning av varor och tjänster. Den behandlar de rättsliga aspekterna av avtal mellan köpare och säljare och fastställer vilka rättigheter och skyldigheter som är förknippade med sådana transaktioner.

Köp av egendom i sin tur delas upp i köp av lös egendom och köp av fast egendom. Köp av lös egendom kan exempelvis gälla köp av bil, båt eller varför inte en fin byrå, medan köp av fast egendom är köp av fastigheter, exempelvis en villa.

Ett köpeavtal kan exempelvis innehålla följande:

 1. Avtalsbildning: Regler om hur ett köpeavtal ingås, inklusive krav på anbud och accept.
 2. Varans eller tjänstens beskaffenhet: Vilka garantier och krav som gäller för varans eller tjänstens kvalitet och beskaffenhet.
 3. Leverans och riskövergång: När och hur varan eller tjänsten anses överlämnad från säljare till köpare, och när risken för skada eller förlust övergår.
 4. Pris och betalning: Regler om prissättning, betalningsterminer och eventuell ränta vid försenad betalning.
 5. Reklamation och garantier: Köparens rätt att reklamera felaktiga varor eller tjänster och säljarens skyldighet att rätta till sådana fel.
 6. Avtalens upplösning: Omständigheter under vilka ett köpeavtal kan sägas upp eller ogiltigförklaras.
 7. Skadestånd och ersättning: Möjligheten att kräva skadestånd om en part inte uppfyller sina åtaganden enligt avtalet.

Vilken lagstiftning som är tillämplig beror på vilka parter som ingår köpeavtalet. Om den ena parten är konsument och den andra parten är näringsidkare är konsumentköplagen tillämplig, i övriga fall gäller köplagen.

Det är viktigt med ett ombud som är väl förtrogen med dessa regler för att kunna ge korrekt rådgivning och företräda klienternas intressen i tvister eller avtalsförhandlingar.

Frågor om köprätt och köpeavtal?

Fordringsrätt

Fordringsrätt är en gren inom juridiken som behandlar rätten att kräva betalning av en skuld eller en fordran från en annan person eller organisation. Det omfattar regler och principer som styr hur avtal bildas, genomförs och upplöses, samt hur man kan driva in skulder om någon inte fullgör sina åtaganden.

Inom fordringsrätt ingår vanligtvis ämnen som skuldebrev, betalningsvillkor, dröjsmålsränta och olika sätt att verkställa en fordran, inklusive rättsliga åtgärder som stämningar i domstol. Vi rekommenderar att du tar hjälp av en jurist som har god förståelse för fordringsrättsliga frågor eftersom de är centrala i många juridiska ärenden som rör avtal och ekonomiska transaktioner.

Behöver du hjälp med att kräva in en skuld?

Behöver du juridisk rådgivning?

Kontakta oss direkt!

Tvistelösning

När tvisten är ett faktum

Tvistelösning avser processen för att lösa konflikter eller tvister mellan två eller flera parter på ett sätt som undviker en långvarig och kostsam rättslig process. Det finns flera metoder och tekniker för tvistelösning, och valet av metod kan bero på exempelvis naturen av tvisten och parternas preferenser.

De vanligaste metoderna för tvistelösning är:

 1. Förhandlingar: Parterna försöker nå en ömsesidigt godtagbar lösning genom diskussioner och förhandlingar utan tredje part inblandad. Förhandlingar kan vara informella eller formella och kan äga rum direkt mellan parterna eller med hjälp av deras ombud eller representanter.
 2. Medling: En neutral tredje part, kallad medlare, hjälper parterna att kommunicera och förhandla med målet att nå en överenskommelse. Medlaren ger vanligtvis inte en bindande lösning utan hjälper parterna att hitta en gemensam lösning.
 3. Skiljeförfarande (Arbitration): Parterna överlåter tvisten till en oberoende tredje part, en skiljeman eller en skiljenämnd, som fattar en bindande eller icke-bindande beslut baserat på de presenterade bevisen och argumenten. Skiljeförfaranden kan vara snabbare och mindre formella än domstolsprocesser, men är oftast väldigt kostsamma och sker bakom stängda dörrar.
 4. Domstolsprocess: Om förhandlingar, medling eller skiljeförfarande inte leder till en lösning kan tvisten tas till domstol.
 5. Förlikning: Parterna når en skriftlig överenskommelse om att avsluta tvisten. Förlikningsavtalet kan inkludera kompensation eller andra åtgärder som båda parterna godkänner.

Som ombud kan vi hjälpa dig som klient att välja den mest lämpliga vägen för att lösa din tvister. Ofta involverar tvistelösning en kombination av dessa metoder, och det är vår uppgift att ge råd om och hjälpa dig genom hela processen, oavsett om det är genom förhandlingar, medling eller domstolsprocess.

Har du hamnat i en tvist som du inte vet hur du ska ta dig ur?

Gåvobrev

Skydda dina gåvor

Ett gåvobrev är ett skriftligt dokument som används när någon ger en gåva, vanligtvis i form av egendom eller pengar, till en annan person eller organisation. Det är ett juridiskt bindande dokument som används för att tydligt fastställa att ägaren av egendomen (givaren) avsiktligt överför äganderätten till mottagaren (mottagaren) utan förväntan på ekonomisk ersättning.

Eftersom ett gåvobrev är ett juridiskt dokument, är det viktigt att upprätta det korrekt och, om det behövs, att konsultera med en jurist för att säkerställa att det blir giltigt och följer alla tillämpliga lagar och regler. Det kan vara särskilt viktigt vid gåvor av större värde eller komplexa tillgångar.

Behöver du upprätta ett gåvobrev?


Våra andra expertområden