Norra Djurgårdsstadens juristbyrå AB

Juridisk hjälp vid hävande av förköpsavtal

Våra jurister hjälper dig att häva förhandsavtal vid oväntade händelser.

Våra jurister står redo för en första kostnadsfri bedömning

Behöver du häva ett ingånget förhandsavtal?
5 vanliga frågor och svar från våra jurister

Vad är ett förhandsavtal?

Ett förhandsavtal är ett avtal om framtida upplåtelse av en bostadsrätt. Ett förhandsavtal är ett avtal mellan en bostadsrättsförening och en förhandstecknare. Detta avtal fungerar som ett slags bindande dokument som reglerar parternas åtaganden och villkor innan den faktiska överlåtelsen av bostadsrätten äger rum. Genom avtalet förpliktar sig bostadsrättsföreningen och förhandstecknaren att i framtiden ingå ett upplåtelseavtal avseende en lägenhet med bostadsrätt.

Vilka skyldigheter har bostadsrättsföreningen och vilka skyldigheter har förhandstecknaren?

Ett förhandsavtal innebär att föreningen är skyldig att upplåta lägenheten med bostadsrätt åt förhandstecknaren. Förhandstecknaren är för sin del skyldig att förvärva lägenheten med bostadsrätt.

Erbjudande om förhandsavtal – vad innebär det?

En bostadsrättsförening som vill ingå ett förhandsavtal ska lämna förhandstecknaren ett bindande erbjudande i en handling eller i någon annan läsbar och varaktig form som är tillgänglig för förhandstecknaren.Erbjudandet ska innehålla samtliga avtalsvillkor. Förhandstecknaren ska ges en betänketid om minst sju dagar för att överväga erbjudandet.

Bostadsrättsföreningen ska samtidigt lämna information om:

 1. Föreningens namn, organisationsnummer, telefonnummer, adress och e-postadress,
 2. Byggföretagets namn, organisationsnummer, telefonnummer, adress och e-postadress,
 3. De viktigaste efterföljande stegen i byggprojektet och i avtalsförhållandet med förhandstecknaren till och med tillträdet till lägenheten, med uppgift om vid vilken tidpunkt stegen beräknas inträffa,
 4. Föreningens ekonomi och de ekonomiska risker som föreningen är föremål för,
 5. De privatekonomiska risker för förhandstecknaren som är förknippade med avtalet,
 6. Huruvida och under vilka förutsättningar som förhandstecknarens lägenhet eller andra delar av föreningens hus och mark kan komma att förändras innan lägenheten upplåts med bostadsrätt, jämfört med vad som är förutsatt av parterna när förhandsavtalet ingås,
 7. Huruvida och under vilka förutsättningar som de beräknade avgifterna för bostadsrätten kan komma att förändras innan lägenheten upplåts med bostadsrätt,
 8. Den rätt att få information om väsentliga avvikelser från vad som är avtalat som förhandstecknaren har,
 9. Vilket direkt eller indirekt inflytande som byggföretaget eller andra utomstående har eller kommer att ha i föreningen,
 10. Huruvida och under vilka förutsättningar som föreningen har möjlighet att rikta krav mot byggföretaget vid dröjsmål eller om fel upptäcks i föreningens hus, och
 11. Den rätt att efter uppsägning frånträda förhandsavtalet , villkoren för att frånträda avtalet och den rätt till ersättning som förhandstecknaren har om avtalet frånträds.

Vad ska finnas med i förhandsavtalet?

Ett förhandsavtal ska upprättas skriftligen och skrivas under av parterna. Om bestämmelserna inte följs är avtalet ogiltigt.

 I avtalet ska följande anges:

 1. Parternas namn: bostadsrättsföreningen och förhandstecknaren,
 2. Bostadsrätten: den lägenhet med eventuell mark och andra utrymmen som avses bli upplåten med bostadsrätt, t.ex. ett förråd, en uteplats eller en parkeringsplats,
 3. Bygglov: uppgifter om det bygglov som gäller för föreningens hus, att ett bygglov är beviljat och att det finns en rätt att påbörja arbetet. Information ska även lämnas om bygglovets giltighetstid och om bygglovet innehåller några villkor eller upplysningar,
 4. Tillträdesdatum: beräknad tid för upplåtelsen, tiden får inte avse ett tidsintervall om mer än tre månader
 5. Avgifter: de beräknade avgifterna för bostadsrätten, insats, årsavgift och, i förekommande fall upplåtelseavgift
 6. Handpenning: belopp som lämnas i förskott, om sådant förekommer

Eftersom ett förhandsavtal för bostadsrätt är juridiskt bindande är det viktigt att involvera juridisk rådgivning för att säkerställa att avtalet uppfyller lagens krav och skyddar dig som köpare på ett korrekt sätt.

Går det att häva ett förhandsavtal?

Generellt sett är ett förhandsavtal bindande, men hävning kan vara möjlig under vissa omständigheter. Här är några situationer där det kan vara möjligt att häva ett förhandsavtal efter uppsägning, om:

 1. lägenheten inte upplåts med bostadsrätt senast vid inflyttningen och förhandstecknaren inte redan innehar lägenheten med hyresrätt,
 2. lägenheten inte upplåts med bostadsrätt inom skälig tid efter den beräknade tiden för upplåtelsen och detta inte beror på förhandstecknaren eller på något förhållande på hans eller hennes sida,
 3. de avgifter som ska betalas för bostadsrätten är väsentligt högre än det som anges i förhandsavtalet, eller
 4. lägenheten eller andra delar av föreningens hus eller mark väsentligen avviker från vad som avtalats.

En förhandstecknare som vill frånträda avtalet enligt punkten 3 eller 4 ska säga upp avtalet av den anledningen inom tre månader från den dag då han eller hon fick kännedom om den högre avgiften respektive avvikelsen

Det är viktigt att notera att ett hävande av ett förhandsavtal är komplicerat. Därför är det klokt att söka råd från en erfaren jurist som är väl insatt i förfarandet om du befinner dig i en situation där en hävning är nödvändig.

Detta säger våra klienter

Bra support och guidning av Nina Karlström från början tillslut. Jag är framförallt nöjd med att jag kände mig trygg genom hela ärendet och att jag fick chans att bolla mina tankar.

Johnny S

Otroligt bra service och bemötandet, lätt att komma i kontakt med och lyhörd. Rekommenderar starkt!

Lindy B

Just nu! 30 minuters rådgivning för endast 1500 kr.
Boka i formuläret nedan:

Laddar…

Kontakta oss för juridisk rådgivning om förhandsavtal

Fyll i formuläret så återkommer en av våra jurister inom kort.

Eller ring oss direkt på: 0760 21 00 29

Kontakta oss
GDPR Godkännande

Sektion