Arbetsrätt

Arbetsrätt är den grenen av juridiken som reglerar förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Dess syfte är att fastställa rättigheter och skyldigheter för båda parter inom ett anställningsförhållande. Ett område där juridisk expertis ofta kan vara avgörande. Våra erfarna jurister har en djup förståelse för dessa regler och hur de ska tillämpas i olika situationer.

Arbetsrätt juridik

Uppsägning

Har du blivit uppsagd från din anställning?

Eller var det i lagens mening avskedad du blev? Eller kanske en så kallad fingerad arbetsbrist? Blev du uppsagd utan saklig grund? Uppsagd på grund av personliga skäl? Eller uppsagd på grund av arbetsbrist?

Ofta sägs anställda upp utan att saklig grund finns. Trots kunskap om arbetsrätt använder arbetsgivaren svepskäl för att bli av med en viss anställd. Ofta står det i uppsägningsbeskedet att du är uppsagd på grund av arbetsbrist, trots att verkligheten är en annan. Detta kallas då fingerad arbetsbrist.

Om du istället blivit uppsagd på grund av personliga skäl kan det även då vara värt att ta reda på vad som gäller då det ställs mycket höga krav på arbetsgivaren vid sådan uppsägning, annars har du blivit uppsagd utan saklig grund.

Det går även att ogiltigförklara en uppsägning. 

Frågor kring uppsägning från arbetet?

Avsked

Har du blivit avskedad från din anställning?

Det händer ofta att arbetsgivare avskedar anställda av skäl som i lagens mening inte är giltiga. Avsked kan gå till på många olika sätt; exempelvis att du blivit avstängd arbetsplatsen, fått skriftligt eller muntligt besked om att du fått sparken, får ett brev om avsked på posten, eller blir hemskickad framför dina arbetskamrater med besked om att du är avskedad.

Ibland räknas även din egen uppsägning som en uppsägning eller ett avsked från arbetsgivarens sida om din egen uppsägning varit framprovocerad av arbetsgivaren.
Till skillnad från uppsägning på grund av arbetsbrist så behöver arbetsgivaren inte göra en omplaceringsutredning vid avsked.

Om arbetsgivaren inte haft laga skäl för avskedandet och avskedandet dessutom är gjort då inte ens saklig grund för uppsägning finns är kränkningen så graverande att vi riktar ett anspråk om skadestånd mot arbetsgivaren.

Precis som med uppsägning går det även att ogiltigförklara ett avsked. Kontakta en av våra experter på arbetsrätt.

Behöver du hjälp gällande avsked?

Behöver du juridisk rådgivning?

Kontakta oss direkt!

Omplacering

Har du blivit omplacerad i din anställning?

När man sägs upp på grund av arbetsbrist måste en lång rad med lagar och regler inom arbetsrätt först följas. Arbetsgivaren måste tillsammans med arbetstagaren utreda om omplacering är möjligt och även se om andra tjänster finns tillgängliga eller kommer att finnas tillgängliga hos arbetsgivaren inom en snar framtid. En så kallad omplaceringsutredning.

En större arbetsgivare har i sin tur en större skyldighet att utreda möjligheten till omplacering. På samma sätt har en mindre arbetsgivaren en mer begränsad skyldighet att utreda möjligheten till omplacering.

Däremot är en uppsägning aldrig är sakligt grundad om arbetsgivaren inte fullgjort sin omplaceringsskyldighet likaså om det är skäligt att arbetsgivaren omplacerar arbetstagaren till ett annat arbete hos sig. På samma sätt föreligger inte saklig grund för uppsägning om omplaceringsutredningen är bristfällig.

Kontakta en av våra arbetsrättsjurister så hjälper vi dig!

Vill du veta mer om dina rättigheter vid omplacering?

Avslutsavtal

Förhandling om utköp eller avgångsvederlag

Det är väldigt vanligt att parterna enas om anställningens upphörande genom ett utköp från anställningen. Detta innebär oftast att parterna förhandlar om att anställningen ska avslutas. Emellertid går det även att avtal om att arbetstagaren ska kvarstå i anställningen under en viss tid, men vara arbetsbefriad med lön. Gemensamt är att sådana förhandlingar syftar till att anställningen ska upphöra efter ett arbetsgivaren köper ut den anställde, men själva utköpet sker antingen successivt eller genom ett engångsbelopp.

Det kan vara väldigt svårt att föra en sådan förhandling själv eftersom att motparten ofta kan åberopa omständigheter eller påståenden som inte är korrekta eller irrelevanta. Likaså brukar arbetsgivare vara ovilliga att föra diskussioner direkt med arbetstagaren vilket i sin tur kan leda till att du får mindre pengar än om du hade haft ett ombud med juridisk expertis på arbetsrätt.

När allt kommer omkring är fördelarna med ett ombud många, vårt främsta uppdrag är att tillvarata dina intressen och finnas där för dig.

Behöver du en arbetsrättsjurist gällande utköp eller avgångsvederlag?


Våra andra expertområden