Norra Djurgårdsstadens Juristbyrå

Allmänna villkor

1. Uppdragets genomförande

1.1 Uppdraget skall utföras med omsorg och på ett i övrigt rättsenligt sätt. Under uppdragets genomförande skall parterna samarbeta och samråda. Varje ärende har en ansvarig jurist, övriga jurister uppdateras om ärendet när så krävs. 

1.2 Uppdraget skall organiseras, utföras och redovisas i enlighet med vad som överenskommits i varje enskilt uppdrag. Vi arbetar i team för att erbjuda er den sakkunskap och de resurser som krävs i varje enskilt uppdrag.

1.3 Uppdragsavtalet är ett avtal med Juristbyrån och inte med någon enskild fysisk person som har anknytning till Juristbyrån. Detta gäller även om det är er uttryckliga eller underförstådda avsikt att arbetet ska utföras av en eller flera specifika personer.

1.4 Enligt dessa villkor ska alla aspekter och frågeställningar inom en transaktion eller ett affärsupplägg anses utgöra ett enda uppdrag även om det inbegriper flera juridiska eller fysiska personer, handhas av flera olika team inom Juristbyrån, adresserar flera rättsområden, flera separata fakturor ställs ut eller vi företräder flera juridiska och/ eller fysiska personer.

2. Arvode och kostnader

2.1 Våra arvoden överensstämmer med god advokatsed. Om annat inte avtalas fastställs våra arvoden på basis av ett antal faktorer såsom
– nedlagd tid,
– den skicklighet och erfarenhet som uppdraget krävt,
– de värden som uppdraget rör,
– eventuella risker för Juristbyrån,
– tidspress och
– uppnått resultat.

2.2 På er begäran kommer vi i början av ett uppdrag att förse er med en uppskattning av vårt arvode. Beroende på uppdragets natur, kan vi också avtala om ett fast arvode eller annat arvodesarrangemang. Arvodesbelopp anges inklusive mervärdesskatt för fysiska personer och exklusive mervärdesskatt för juridiska personer.

2.3 Utöver våra arvoden kan kostnader för resor, ansökningsavgifter och andra utgifter debiteras. Normalt betalar vi begränsade utgifter för er räkning och debiterar dem i efterskott, men vi kan också komma att be om förskott för utgifter eller vidarebefordra den aktuella fakturan till er för betalning.

2.4 Debitering sker med 0,2 h (12 min) för varje påbörjad åtgärd och därefter 0,1 h (6 min). 

2.5 Juristbyrån har rätt att kräva att motparten erlägger eventuell likvid (såsom förlikningslikvid) till Juristbyråns klientmedelskonto. Juristbyrån har rätt att använda klientmedel för täckande av utlägg, som Juristbyrån haft för Klienten, och arvode, som debiterats Klienten i denne tillställd faktura.

3. Fakturering

3.1 Regelbundna fakturor är ett bra sätt att hålla er informerade om de arvoden som uppkommit och undvika negativa överraskningar vid slutet av ett uppdrag. Vi kan också på er begäran regelbundet tillhandahålla aktuell information om upplupna arvoden.

3.2 Om annat inte avtalas, faktureras ni när arbetad tid uppgår till 2 timmar eller, när arbetad tid understiger detta, en gång per månad. Fakturan kommuniceras per e-post. En arbetsredogörelse, med vidtagna åtgärder, ska finnas bilagd. Om annat inte avtalas förfaller våra fakturor till betalning 10 dagar efter fakturadatum. Varje faktura anger förfallodag.

3.3 I stället för att fakturera nedlagt arbete under den aktuella tidsperioden kan vi ställa ut en preliminär faktura ”à conto” för vårt arvode. I sådana fall ska den slutliga fakturan för uppdraget ange totalbeloppet för vårt arvode från vilket det arvode som betalats ”à conto” dras av.

3.4 I vissa fall kommer vi att begära förskott innan vi påbörjar vårt uppdrag. Förskottet kommer att användas till att reglera framtida fakturor. Det totala beloppet av vårt arvode för uppdraget kan bli högre eller lägre än förskottsbeloppet.

3.5 Betalar Klienten inte i rätt tid utgår dröjsmålsränta med 15 % från fakturans förfallodag. Juristbyrån har därvid även rätt att ta ut en påminnelseavgift (60 kr för fysiska personer respektive 450 kr för juridiska personer) för respektive faktura. 

3.6 Efter skriftlig avisering därom till Klienten, får Juristbyrån tills vidare avbryta sitt arbete (med undantag för om en rättsförlust hotar inträffa) till dess att Klienten har erlagt eventuella utestående förfallna fordringar samt ställt betryggande säkerhet för framtida betalningar för Juristbyråns fortsatta arbete. 

4. Rådgivning

4.1 Vår rådgivning är anpassad till förhållandena i det enskilda uppdraget, de fakta som presenterats för oss samt de instruktioner ni ger oss. Därför kan ni inte förlita er på rådgivningen i ett annat sammanhang eller använda den för annat ändamål än det för vilket den lämnades. Om annat inte särskilt avtalas, omfattar vår rådgivning i ett specifikt uppdrag varken skattefrågor eller möjliga skattekonsekvenser.

4.2 Vår rådgivning omfattar juridiska frågor i det specifika uppdraget. I den mån vi lämnar matematiska beräkningar eller uttrycker uppfattningar eller överväganden i andra frågor än juridiska, tar vi inte något ansvar för de konsekvenser som kan följa därav.

4.3 Vi kan endast lämna råd om rättsläget i de jurisdiktioner inom vilka vi är verksamma. Baserat på vår allmänna erfarenhet kan vi uttrycka uppfattningar om juridiska frågor i andra jurisdiktioner, men vad vi uttrycker i dessa fall utgör inte rådgivning som ni har rätt att förlita er på. Vi bistår er dock gärna med att inhämta råd från jurister i andra jurisdiktioner.

4.4 De råd vi lämnar till er i ett uppdrag är baserade på rättsläget vid den tidpunkten de lämnas. Om annat inte särskilt avtalas, åtar vi oss inte att uppdatera de råd vi lämnat med hänsyn till efterkommande förändringar av rättsläget.

4.5 Vår rådgivning innebär aldrig en garanti för ett visst utfall.

5. Klienter och jäv

5.1 Vi kan vara förhindrade att företräda en part om det föreligger en intressekonflikt i förhållande till annan klient. Därför genomför vi en kontroll av om intressekonflikt föreligger enligt tillämpliga regler om god advokatsed (eller motsvarande i den relevanta jurisdiktion där vi är verksamma) innan vi åtar oss ett uppdrag. Trots sådana kontroller kan det inträffa omständigheter som gör att vi är förhindrade att företräda er i ett pågående eller framtida uppdrag. Skulle detta inträffa vinnlägger vi oss om att behandla våra klienter rättvist med beaktande av tillämpliga regler om god advokatsed. Med hänsyn till det föregående är det därför viktigt att ni före och under uppdraget förser oss med den information som ni bedömer kan vara relevant för att avgöra om en faktisk eller potentiell intressekonflikt föreligger.

5.2 Nya klienter kan komma att tillfrågas om referenser.

5.3 Enligt lag måste vi för vissa uppdrag kontrollera våra klienters identitet och ägarförhållanden samt informera oss om arten av och syftet med ärendet innan uppdraget påbörjas. Vi kan därför komma att be om bland annat identitetshandlingar avseende er och annan person som för er räkning är involverad i uppdraget och, för en juridisk person, de fysiska personer som har den yttersta kontrollen däröver (verkliga huvudmän) liksom om information och dokumentation utvisande varifrån medel och andra tillgångar kommer. Vi är även skyldiga att verifiera den information som lämnas till oss och för detta ändamål kan vi komma att inhämta information från externa källor. All information och dokumentation som vi inhämtat i samband med dessa kontroller är vi skyldiga att behålla.

5.4 Vårt åtagande att utföra ett uppdrag förutsätter att det är tillåtet enligt tillämpliga lagar och förordningar (inbegripet lagar och förordningar om ekonomiska eller finansiella sanktioner). Skulle det under ett uppdrag visa sig att utförandet av uppdraget strider mot tillämpliga lagar eller förordningar, att vår klient och/eller dess ägare är föremål för sanktioner eller att uppdraget berörs av sanktioner, kan vi vara skyldiga att frånträda uppdraget.

5.4 Vi är enligt lag skyldiga att anmäla misstankar om penningtvätt eller terrorismfinansiering till Finanspolisen och/eller motsvarande funktion i annat land där vi har verksamhet. Vi är också förhindrade att underrätta er om att misstankar föreligger eller om att anmälan har gjorts eller kan komma att göras till Finanspolisen eller motsvarande funktion. I de fall misstankar om penningtvätt eller terrorismfinansiering föreligger, är vi skyldiga att avböja eller frånträda uppdraget.

6. Ansvarsbegränsning

6.1 Vårt ansvar för skada som ni vållats till följd av fel, försummelse eller avtalsbrott från vår sida är begränsat till 10 miljoner kronor per uppdrag eller, vid ren förmögenhetsskada, 500 000 kronor. Prisavdrag eller andra påföljder kan inte utgå i tillägg till skadestånd och vi accepterar inte heller någon skyldighet att utge viten.

6.2 Begränsning av vårt ansvar till belopp som anges i 6.1 gäller även för flera skador, om dessa skador orsakats av en och samma handling eller underlåtenhet eller av samma typ av handling eller underlåtenhet. Detta gäller oavsett när skadorna orsakades eller uppkom.

6.3 Vårt ansvar gentemot er är begränsat till den skada ni lider. Detta innebär bl.a. att ansvaret ska reduceras med samtliga belopp som kan utfås enligt någon försäkring som ni har tecknat eller som har tecknats för er eller enligt avtal eller skadeslöshetsförbindelse där ni är part eller förmånstagare, om inte det är oförenligt med ert avtal med en försäkringsgivare eller annan tredje part eller för det fall era rättigheter gentemot en försäkringsgivare eller tredje part inskränks på grund av detta.

6.4 Vi åtar oss inte något ansvar gentemot någon tredje man på grund av er användning av dokument eller annan rådgivning från Advokatbyrån.

6.5 Om det inte särskilt avtalas kommer vi inte att ansvara för att fastställda tidpunkter iakttas eller för att någon del av arbetet för er inte färdigställs inom föreslagna tidsramar. Oavsett detta ansvarar vi inte för skada eller försening som uppkommit till följd av omständigheter utanför vår kontroll som vi inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid tidpunkten för uppdragets antagande och vars följder vi inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

6.6 Om vi, på er begäran, avtalar att tredje man kan förlita sig på ett dokument som tagits fram av oss eller på rådgivning som lämnats av oss ska detta inte öka eller i övrigt påverka vårt ansvar och vi ska endast vara ansvariga gentemot sådan tredje man i den utsträckning som vi är ansvariga gentemot er. Alla belopp som betalas till tredje man till följd av detta ansvar ska i motsvarande mån reducera vårt ansvar gentemot er och vice versa. Om det särskilt avtalas att en tredje man får förlita sig på ett dokument som tagits fram av oss eller på råd som vi lämnat uppstår inte heller något klientförhållande mellan oss och denne tredje man.

6.6 Oavsett övriga bestämmelser i denna punkt (punkt 6), ansvarar Advokatbyrån gentemot er för skador orsakade genom uppsåt.

7. Frånträdande

Juristbyrån har rätt att frånträda sitt uppdrag antingen med Klientens samtycke, eller om Juristbyrån är skyldig att frånträda uppdraget, eller annat giltigt skäl kan åberopas.

Giltigt skäl för frånträdande av ett uppdrag kan vara att:

  1. 1. Klienten trots en påminnelse inte betalar förskott eller ersättning som Juristbyrån har rätt till på grund av uppdraget.
  2. 2. Klienten vid avtalets ingående medvetet undanhållit sådana omständigheter som skulle ha varit väsentliga för Juristbyråns bedömning för antagande av uppdraget.
  3. 3. Klienten i orimlig grad betungar eller besvärar Juristbyrån och inte kan förmås till rättelse.
  4. 4. Klienten lämnar Juristbyrån instruktioner att utföra uppdraget på ett sätt som uppenbarligen är gagnlöst eller strider mot gällande rätt eller Klientens intressen och trots påpekande vidhåller dessa instruktioner.
  5. 5. Klienten i väsentliga avseenden handlar i strid med Juristbyråns råd eller annars klart ger till känna att Klienten förlorat förtroendet för Juristbyrån.

Om Juristbyrån vill frånträda ett uppdrag är Juristbyrån skyldig att till Klienten ange skälen för detta och på klientens begäran lämna dessa skäl skriftligen. Juristbyrån ska före frånträdande, om möjligt, bereda Klienten skälig tid att anlita annat ombud.

Vid frånträdande av uppdrag som rättegångsombud åligger det Juristbyrån att, enligt vad som stadgas i 12 kap. 18 § rättegångsbalken, bevaka Klientens rätt tills dess Klienten hunnit anlita annat ombud eller vidta annan åtgärd för utförande av sin talan.

8. Särskilt angående bokningsverktyget

8.1 Genom att boka en tid för juridisk rådgivning eller upprättande av juridiska dokument anses du ha godkänt dessa villkor och bestämmelser (”Allmänna villkor”).

8.2 Eftersom din bokning avser en tjänst vid en bestämd dag eller tidsperiod så gäller ej ångerrätten enligt ”Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler” vid bokning på www.ndsjuristbyra.se (Du kan läsa om undantagen i lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler, i kapitel 2, paragraf 1 och 11). Avbokning kan endast ske senast 24 timmar innan tidpunkten för den bokade tiden.

8.3 Kommer du inte till den bokade tiden debiteras en ”no-show”-avgift, motsvarande kostnaden för tjänsten, av Juristbyrån.

9. Sekretess

Klienten och Juristbyrån får inte till tredje man lämna ut handlingar eller på annat sätt återge uppgifter om motpartens verksamhet som kan vara att betrakta som affärs- eller yrkeshemlighet eller som i övrigt rör motpartens interna förhållanden, i annan utsträckning än som erfordras för uppdragets genomförande. Sekretess gäller inte för sådan information som part kan visa har blivit känd för honom på annat sätt än genom tillhandahållandet enligt detta avtal eller som är allmänt känt. Sekretess gäller även när avtalet i övrigt upphört att gälla. 

10. Personuppgifter

Vi är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som lämnas och inhämtas i samband med uppdrag eller som i övrigt registreras i samband med förberedelse för eller administration av ett uppdrag. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning. Se ”Integritetspolicy” för mer information om hur vi behandlar personuppgifter.

11. Tvist och tillämplig lag

Tvist angående tolkning eller tillämpning av våra uppdragsavtal och därmed sammanhängande rättsfrågor skall avgöras av svensk domstol, med tillämpning av svensk rätt. Behörig domstol är Stockholms tingsrätt. 

Omdömen från våra klienter